วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ฉบับนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 และฉบับนี้เป็นฉบับที่ 28 แล้ว โดยได้รับบทความจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและนิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องบทความในวารสารฉบับนี้มีงานวิจัย และบทความวิชาการรวม 9 บทความ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยวของหนานมดแดง การศึกษาองค์ประกอบของศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เกาะเต่า รูปแบบการให้บริการของ Wellness... ดูเพิ่มเติม

วารสารอื่นๆ