ANNOUNCEMENTS

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เรียบร้อยแล้ว

ตามที่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ร่วมกับฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนในก้าวเข้าสู่ระบบสากล บัดนี้ วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI (Thai – Journal Citation Index Centre) ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งนับเป็นการพัฒนาของวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ไปอีกขั้นหนึ่ง
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลในฐาน ACI ได้ที่เว็บไซต์ https://www.asean-cites.org

วารสารอื่นๆ