Day: July 29, 2020

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความด้านการท่องเที่ยวและการบริการมาอย่างต่อเนื่อง รวมเวลา 15 ปีแล้ว ซึ่งเผยแพร่ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคมอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ หรือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว ของประเทศ บทความในวารสารฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยถึง 9 บทความ ซึ่งเป็นบทความที่ น่าสนใจและน่าติดตาม โดยเฉพาะบทความภาษาอังกฤษที่พูดถึงอุปสรรคในการบริหารจัดการแบบยั่งยืนในการจัดกิจกรรม (Event) ของโรงแรมระดับ 5... ดูเพิ่มเติม

วารสารอื่นๆ