Month: April 2020

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ฉบับนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 และฉบับนี้เป็นฉบับที่ 29 แล้ว โดยได้รับบทความจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและนิสิต นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องบทความในวารสารฉบับนี้มีงานวิจัย และบทความวิชาการรวม 9 บทความ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับทนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน นักวิชาการ และผู้สนใจที่ติดตามวารสารของเรา บทบรรณาธิการEditorial... ดูเพิ่มเติม

วารสารอื่นๆ